Ką reikia atlikti norint pretenduoti į ES paramos gavimą?

Europos Sąjungos (ES) paramos tikslas yra mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp visų ES šalių. Parama apima solidarumo principą, kurio tikslas yra padėti palyginti su ES vidurkiu ekonomiškai ir socialiai skurdesniems regionams. Dar viena sąvoka, kuri apima paramos tikslą yra sanglauda, kuri mažina skirtumus tarp skudensių ir turtingesnių regionų. Tad, šiai politikai ES skiria 1/3 ES biudžeto.

ES teikia paskolas visų rūšių įmonėms investicijoms į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Taip pat suteikiamos garantijos, padedančios gavėjams lengviau arba geresnėmis sąlygomis gauti paskolas iš bankų ir kitų skolintojų. ES taip pat gali finansiškai dalyvauti projekte, turėdama jo dalis. Finansinės priemonės dažniausiai yra  derinamos su dotacijomis.

Finansinės priemonės įgyvendinamos bendradarbiaujant su viešosiomis ir privačiomis institucijomis, tokiomis kaip bankai, rizikos kapitalistai ar angelai investuotojai. Visos šios institucijos nustato visas finansavimo sąlygas – įkainius, palūkanų normas, trukmę bei sumą.

Pareiškėjas, gaunantis lėšas pagal ES finansines priemones, turi leisti tarpininkaujančiai finansų įstaigai atlikti deramus patikrinimus, įskaitant patikras ir patikrinimus vietoje. Jei nesilaikysite reikalavimų, finansavimas bus atidėtas arba atmestas.

Norint gauti ES paramą, reikia atlikti šiokius tokius namų darbus. Turite įsitikinti, kad galite pretenduoti į paramą. Kiekviena parama turi savo kriterijus. Vienos iš jų būna ūkininkams, kitos startuoliams, dar kitos esamam verslui plėtoti ir t.t. Dažnu atveju atsižvelgiama ir į amžiaus grupę.

Projekto paraiška yra bene svarbiausias dalykas visame paramos gavimo procese. Paraišką gali teikti arba pats pareiškėjas asmeniškai, arba per tarpininkaujančias įmones. Žinoma, prieš teikiant paraišką, reikia įsitikinti, ar jūs galite pretenduoti į konkrečią paramą, kadangi paramų gavimo kriterijai, kiekvienai paramai gauti yra skirtingi. Jeigu atitinkate bent vieną iš jų, galite bandyti pretenduoti gauti ES paramą.

Valstybės narės turi laikytis Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR), bendros aštuonių pasidalijamojo valdymo fondų teisinės sistemos:

  • Europos regioninės plėtros fondas
  • Sanglaudos fondas
  • Europos socialinis fondas
  • Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
  • Teisingo perėjimo fondas
  • Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
  • Sienų valdymo ir vizų priemonė
  • Vidaus saugumo fondas